නව තොරතුරු | FLA අධ්යාපන ආයතනය uni Copyright (C) 2013 නව තොරතුරු | සියලුම හිමිකම් ඇවරිණි. 2020-02-18 hhttp://www.fla-jp.com/lk/ We visited ASAHI Beer Factory.
It was amazing to see how beer is made.

Photo Album
2020-02-18
2020-02-03 hhttp://www.fla-jp.com/lk/ We visited Sumiyoshi Shrine for Setsubun (a traditional Japanese ritual).
We wish this year will be good!
Photo Album
2020-02-03
2019-12-06 hhttp://www.fla-jp.com/lk/ We held the entrance ceremony at our school.
We hope everyone will get used to Japanese life soon and have a priceless time in Japan.
Photo Album
2019-12-06
2019-05-17 hhttp://www.fla-jp.com/lk/ Our school held our entrance ceremony!
We hope you'll study harder!

Photo Album
2019-05-17
2018-11-22 hhttp://www.fla-jp.com/lk/ We held an entrance ceremony.
With today's memory, let's go for your dream.

Photo Album
2018-11-22
2018-09-12 hhttp://www.fla-jp.com/lk/ We held an school guidance meeting at our school.
Autumn is the best season to study. Let's go for the next step little by little.
Photo Album
2018-09-12