නව තොරතුරු | FLA අධ්යාපන ආයතනය uni Copyright (C) 2013 නව තොරතුරු | සියලුම හිමිකම් ඇවරිණි. 2019-05-17 hhttp://www.fla-jp.com/lk/ Our school held our entrance ceremony!
We hope you'll study harder!

Photo Album
2019-05-17
2018-11-22 hhttp://www.fla-jp.com/lk/ We held an entrance ceremony.
With today's memory, let's go for your dream.

Photo Album
2018-11-22
2018-09-12 hhttp://www.fla-jp.com/lk/ We held an school guidance meeting at our school.
Autumn is the best season to study. Let's go for the next step little by little.
Photo Album
2018-09-12
2018-07-12 hhttp://www.fla-jp.com/lk/ We went to FUKUOKA CITY DISASTER PREVENTION CENTER.
Learned fear of disaster such as earthquake, fire and flood.
Photo Album
2018-07-12
2017-12-19 hhttp://www.fla-jp.com/lk/ We have started to seek upcoming students from July and October, 2018. If you want to study in Japan, please apply to our school! 2017-12-19 2017-11-24 hhttp://www.fla-jp.com/lk/ We went on a school trip to Huis Ten Bosch.

Photo Album
2017-11-24