පාසල අවට සිතියම
FLA අධ්‍යාපන ආයතනය

පාසල අවට සිතියම

JR Hakata
හකතා දුම්රිය ස්ථානයේ සිට විනාඩි 17 ක දුර
Fukuoka ගුවන්තොටුපල සිට
Fukuokaනගරයේ උමං දුම්රිය මාර්ගයේ ගුවන් තොටුපල මාර්ගයේ කරට්සු වෙත යන දුම්රියට ගොඩවී හකතා දුම්රිය ස්ථානයෙන් බැස (දෙවනි දුම්රිය ස්ථානය,විනාඩි 5 )

පාසලේ ලිපිනය

3-1-35 Minoshima, Hakata – ku, Fukuoka – shi 
දු ක : 092-481-8601
Fax:092-481-8602
මුල් පිටුව වෙත