ඇමතුම්
FLA අධ්‍යාපන ආයතනය

ඇමතුම්

අනිවාර්ය වේ සළකුණු කර ඇති ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම පිරවිය යුතුය

නම අනිවාර්ය වේ
නම සදහන් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ
උපන් දිනය අවුරුද්ද මාසය දිනය
ස්තී පුරුෂ භාවය පුරුෂ ස්ත්‍රි
ජාතිකත්වය අනිවාර්ය වේ
තමන්ගේ රට සදහන් කිරීම අවශ්‍යවේ
ලිපිනය
e-mail අනිවාර්ය වේ
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය සදහන් කිරීම අවශ්‍ය වේඅවලංගු වන ආකෘති
අධ්‍යාපනය අවසන් වූ වසර අවුරුද්ද
අවසන් අධ්‍යාපන සුදුසුකම විශ්ව විද්‍යාලය කෙටිකාලීන විශ්ව විද්‍යාල තාක්ෂණික විද්‍යාල උසස් පාසල වෙනත් ( )
ජපන් භාෂා අධ්‍යාපනය වසර මාස
ජපන් භාෂා විභාග

ජපන් භාෂා පවීනතා විභාගය මට්ටම ළකුණු

J・TEST           මට්ටම ළකුණු

NAT-TEST       මට්ටම ළකුණු

වෙනත් ජපන් භාෂා විභාග මට්ටම ළකුණු
ගැටළු අනිවාර්ය වේ
ප්‍රශ්න සදහන් කිරීම අවශ්‍ය වේ
මුල් පිටුව වෙත