අයදුම් පත
FLA අධ්‍යාපන ආයතනය

අයදුම් පත

අනිවාර්ය වේ සළකුණු කර ඇති ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම පිරවිය යුතුය

නම අනිවාර්ය වේ
නම සදහන් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ
උපන් දිනය අවුරුද්ද මාසය දිනය
ස්තී පුරුෂ භාවය පුරුෂ ස්තී
ජාතිය අනිවාර්ය වේ
තමන්ගේ රට සදහන් කිරීම අවශ්‍යවේ
දුරකථන අංකය අනිවාර්ය වේ
ඔබගේ දුරකථනය අංකය සදහන් කරන්න
ලිපිනය
e-mail අනිවාර්ය වේ
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය සදහන් කිරීම අවශ්‍ය වේඅවලංගු වන ආකෘති
මූලික පාසල් අධ්‍යාපනය වසර
අවසන් අධ්‍යාපන සුදුසුකම විශ්ව විද්‍යාලය කෙටිකාලීන විශ්ව විද්‍යාල තාක්ෂණික විද්‍යාල උසස් පාසල වෙනත් ( )
අධ්‍යාපනය අවසන් වූ වසර අවුරැද්ද මාසය
ජපන් භාෂා අධ්‍යාපනය ヶ月
ජපන් භාෂා විභාග

ජපන් භාෂා පවීනතා විභාග මට්ටම ළකුණු

J・TEST           මට්ටම ළකුණු

NAT-TEST       මට්ටම ළකුණු

වෙනත් ජපන් භාෂා විභාග මට්ටම ළකුණු
ඔබ ඇතුලත් වීමට බලාපොරොත්තුවන පාඨමාලා කාලය වසර මාස
පාඨමාලාව සම පාඨමාලාව උපාධිධාරීන් සදහා වන පාඨමාලාව සාමාන්‍ය පාඨමාලාව
වෙනත්(ගැටළු තිබේනම් සදහන් කරන්න)
මුල් පිටුව වෙත