ඇතුලත් වීම සදහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි
FLA අධ්‍යාපන ආයතනය

ඇතුලත් වීම සදහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි

අදාල ලියවිල්ල Download
පාසලේ අයදුම්පත pdf [135KB]
පාසල සදහා අයදුම් කිරීමට හේතු pdf [67KB]
මුදල් ලබා දෙන්නා විසින් පිරවිය යුතු ලියවිල්ල pdf [72KB]
ආදායම් සහතිකය

pdf [58KB]

පොරොන්දු පත pdf [102KB]
Adobe Reader
PDFfile එක ලබා ගැනීමට නම්「Adobe Reader」අවශ්‍ය‍ වේ.
මෙතැනින්「Adobe Reader」download කර ගත හැක.
මුල් පිටුව වෙත