ඡායාරූප
FLA අධ්‍යාපන ආයතනය

ඡායාරූප

2014 07 22 We went to UMINONAKAMICHI seaside park.

May 26 in 2014

Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම(2013/05/31)

Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම

2013 4 වන මාසයේ පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය පවත්වන ලදි (2013/04/19)

2013 4 වන මාසයේ පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය පවත්වන ලදි
2013 4 වන මාසයේ පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය පවත්වන ලදි
2013 4 වන මාසයේ පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය පවත්වන ලදි
2013 4 වන මාසයේ පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය පවත්වන ලදි

පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම(2013.03.08)

පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම
පාසල අවසන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වීම

Kyushu බලශක්ති ගාරය නැරඹීමට යෑම(2013.02.22)

Kyushu බලශක්ති ගාරය නැරඹීමට යෑම
Kyushu බලශක්ති ගාරය නැරඹීමට යෑම
Kyushu බලශක්ති ගාරය නැරඹීමට යෑම
Kyushu බලශක්ති ගාරය නැරඹීමට යෑම
Kyushu බලශක්ති ගාරය නැරඹීමට යෑම
Kyushu බලශක්ති ගාරය නැරඹීමට යෑම
Kyushu බලශක්ති ගාරය නැරඹීමට යෑම
Kyushu බලශක්ති ගාරය නැරඹීමට යෑම

අසහි බියර් ආයතනය නැරඹීමට යෑම(2013.03.01)

අසහි බියර් ආයතනය නැරඹීමට යෑම
අසහි බියර් ආයතනය නැරඹීමට යෑම
අසහි බියර් ආයතනය නැරඹීමට යෑම
අසහි බියර් ආයතනය නැරඹීමට යෑම
අසහි බියර් ආයතනය නැරඹීමට යෑම
අසහි බියර් ආයතනය නැරඹීමට යෑම
අසහි බියර් ආයතනය නැරඹීමට යෑම
අසහි බියර් ආයතනය නැරඹීමට යෑම

(Picnic) චාරිකාව(2012.12.14)

(Picnic) චාරිකාව
(Picnic) චාරිකාව
(Picnic) චාරිකාව
(Picnic) චාරිකාව
(Picnic) චාරිකාව
(Picnic) චාරිකාව
(Picnic) චාරිකාව
(Picnic) චාරිකාව

නත්තල් උත්සවය පැවැත්වීම(2012.12.21)

නත්තල් උත්සවය පැවැත්වීම
නත්තල් උත්සවය පැවැත්වීම
නත්තල් උත්සවය පැවැත්වීම
නත්තල් උත්සවය පැවැත්වීම
නත්තල් උත්සවය පැවැත්වීම
නත්තල් උත්සවය පැවැත්වීම
නත්තල් උත්සවය පැවැත්වීම
නත්තල් උත්සවය පැවැත්වීම

ඇතුලත් වීමේ උත්සවය(2012.10.19)

ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය

Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම(2012.11.9)

Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීම

නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ජපානයට පැමිණිම(2012.10)

නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ජපානයට පැමිණිම
නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ජපානයට පැමිණිම
නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ජපානයට පැමිණිම
නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ජපානයට පැමිණිම
නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ජපානයට පැමිණිම
නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ජපානයට පැමිණිම
නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ජපානයට පැමිණිම
නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ජපානයට පැමිණිම
නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ජපානයට පැමිණිම
නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ජපානයට පැමිණිම

ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය

ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය

සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම්

සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම්

සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම් 2012/09

සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම්
සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම්
සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම්
සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම්
සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම්
සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම්
සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම්
සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම්
සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම්
සමත්වීම පිළිබද සුබ පැතුම්

ජපන් විදුලි හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනය නැරඹීමට යෑම(2012.08.26)

ජපන් විදුලි හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනය නැරඹීමට යෑම
ජපන් විදුලි හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනය නැරඹීමට යෑම
ජපන් විදුලි හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනය නැරඹීමට යෑම
ජපන් විදුලි හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනය නැරඹීමට යෑම
ජපන් විදුලි හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනය නැරඹීමට යෑම
ජපන් විදුලි හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනය නැරඹීමට යෑම
ජපන් විදුලි හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනය නැරඹීමට යෑම
ජපන් විදුලි හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනය නැරඹීමට යෑම

2012 වසරෙ ශිෂ්‍යත්වලාභීන්(2012.07.23)

2012 වසරෙ ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2012 වසරෙ ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2012 වසරෙ ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2012 වසරෙ ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2012 වසරෙ ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2012 වසරෙ ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2012 වසරෙ ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2012 වසරෙ ශිෂ්‍යත්වලාභීන්

නවකයින් දිශාමුඛකිරීම FLA ප්‍රධාන ශාලාව(2012.07.09)

නවකයින් දිශාමුඛකිරීම FLA ප්‍රධාන ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම FLA ප්‍රධාන ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම FLA ප්‍රධාන ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම FLA ප්‍රධාන ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම FLA ප්‍රධාන ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම FLA ප්‍රධාන ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම FLA ප්‍රධාන ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම FLA ප්‍රධාන ශාලාව

නවකයින් දිශාමුඛකිරීම Elgala ශාලාව(2012.07.19)

නවකයින් දිශාමුඛකිරීම Elgala ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම Elgala ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම Elgala ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම Elgala ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම Elgala ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම Elgala ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම Elgala ශාලාව
නවකයින් දිශාමුඛකිරීම Elgala ශාලාව

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම(2012.6.22)

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම

චාරිකාව Umi no Nakamichi(2012.05.25)

චාරිකාව Umi no Nakamichi
චාරිකාව Umi no Nakamichi
චාරිකාව Umi no Nakamichi
චාරිකාව Umi no Nakamichi
චාරිකාව Umi no Nakamichi
චාරිකාව Umi no Nakamichi
චාරිකාව Umi no Nakamichi
චාරිකාව Umi no Nakamichi
චාරිකාව Umi no Nakamichi
චාරිකාව Umi no Nakamichi
චාරිකාව Umi no Nakamichi
චාරිකාව Umi no Nakamichi

Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම(2012.05.17)

Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම

නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම(2012.04.20)

නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
නගරයේ හදිසි ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම

සකුරා මල් සහ විදුලි දුම්රිය(2012.04)

සකුරා මල් සහ විදුලි දුම්රිය
සකුරා මල් සහ විදුලි දුම්රිය
සකුරා මල් සහ විදුලි දුම්රිය
සකුරා මල් සහ විදුලි දුම්රිය
සකුරා මල් සහ විදුලි දුම්රිය
සකුරා මල් සහ විදුලි දුම්රිය
සකුරා මල් සහ විදුලි දුම්රිය
සකුරා මල් සහ විදුලි දුම්රිය

පාසල අවසන් කිරීම(2012.03.09)

පාසල අවසන් කිරීම
පාසල අවසන් කිරීම
පාසල අවසන් කිරීම
පාසල අවසන් කිරීම
පාසල අවසන් කිරීම
පාසල අවසන් කිරීම
පාසල අවසන් කිරීම
පාසල අවසන් කිරීම

වසන්ත කාලයේ ආරම්භය(2012.02.03)

වසන්ත කාලයේ ආරම්භය
වසන්ත කාලයේ ආරම්භය
වසන්ත කාලයේ ආරම්භය
වසන්ත කාලයේ ආරම්භය
වසන්ත කාලයේ ආරම්භය
වසන්ත කාලයේ ආරම්භය
වසන්ත කාලයේ ආරම්භය
වසන්ත කාලයේ ආරම්භය

නත්තල් උත්සවය(2011.12.22)

නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය

Green Land චාරිකාව(2011.12.09)

Green Land චාරිකාව
Green Land චාරිකාව
Green Land චාරිකාව
Green Land චාරිකාව
Green Land චාරිකාව
Green Land චාරිකාව
Green Land චාරිකාව
Green Land චාරිකාව

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම(2011.12.2)

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම(2011.11.15)

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම

Fukuoka ආපදා මධස්ථානය නැරඹීම(2011.11.11)

Fukuoka ආපදා මධස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka ආපදා මධස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka ආපදා මධස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka ආපදා මධස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka ආපදා මධස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka ආපදා මධස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka ආපදා මධස්ථානය නැරඹීම
Fukuoka ආපදා මධස්ථානය නැරඹීම

2011 10 වන මස පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය(2011.10.21)

2011 10 වන මස පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
2011 10 වන මස පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
2011 10 වන මස පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
2011 10 වන මස පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
2011 10 වන මස පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
2011 10 වන මස පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
2011 10 වන මස පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
2011 10 වන මස පාසලට ඇතුලත් වීමේ උත්සවය

නවකයින් ජපානයට පැමිණිම(2011.10)

නවකයින් ජපානයට පැමිණිම
නවකයින් ජපානයට පැමිණිම
නවකයින් ජපානයට පැමිණිම
නවකයින් ජපානයට පැමිණිම
නවකයින් ජපානයට පැමිණිම
නවකයින් ජපානයට පැමිණිම
නවකයින් ජපානයට පැමිණිම
නවකයින් ජපානයට පැමිණිම

Hakata City උසස් අධ්‍යාපන ආයතන නැරඹීමට යෑම(2011.9.6)

Hakata City උසස් අධ්‍යාපන ආයතන නැරඹීමට යෑම
Hakata City උසස් අධ්‍යාපන ආයතන නැරඹීමට යෑම
Hakata City උසස් අධ්‍යාපන ආයතන නැරඹීමට යෑම
Hakata City උසස් අධ්‍යාපන ආයතන නැරඹීමට යෑම

උසස් අධයාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම(2011.7.21)

උසස් අධයාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධයාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධයාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධයාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධයාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධයාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධයාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම

විදේශ අධ්‍යාපනය සඳහා වන විභාගය

විදේශ අධ්‍යාපනය සඳහා වන විභාගය

Hakata Gion Yamakasa උත්සවය(2011.7.15)

Hakata Gion Yamakasa උත්සවය
Hakata Gion Yamakasa උත්සවය
Hakata Gion Yamakasa උත්සවය
Hakata Gion Yamakasa උත්සවය
Hakata Gion Yamakasa උත්සවය
Hakata Gion Yamakasa උත්සවය
Hakata Gion Yamakasa උත්සවය
Hakata Gion Yamakasa උත්සවය

Star Festival(2011.7.7)

Star Festival
Star Festival
Star Festival
Star Festival

2011ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන්

2011ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන්
2011ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන්
2011ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන්
2011ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන්
2011ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන්
2011ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන්
2011ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන්

Fukuoka ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම(2011.6.10)

Fukuoka ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම
Fukuoka ආපදා මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යාම

NISSAN වාහන නිෂ්පාදනාගාරය සහ සබන් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹිමට යෑම(2011.5.20)

NISSAN වාහන නිෂ්පාදනාගාරය සහ සබන් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹිමට යෑම(2011.5.20)
NISSAN වාහන නිෂ්පාදනාගාරය සහ සබන් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹිමට යෑම(2011.5.20)
NISSAN වාහන නිෂ්පාදනාගාරය සහ සබන් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹිමට යෑම(2011.5.20)
NISSAN වාහන නිෂ්පාදනාගාරය සහ සබන් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹිමට යෑම(2011.5.20)
NISSAN වාහන නිෂ්පාදනාගාරය සහ සබන් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹිමට යෑම(2011.5.20)
NISSAN වාහන නිෂ්පාදනාගාරය සහ සබන් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹිමට යෑම(2011.5.20)
NISSAN වාහන නිෂ්පාදනාගාරය සහ සබන් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹිමට යෑම(2011.5.20)
NISSAN වාහන නිෂ්පාදනාගාරය සහ සබන් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹිමට යෑම(2011.5.20)

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම(2011.5.13)

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා දිශාමුඛ කිරීම

2011/4 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ උත්සවයた(2011.4.22)

2011/4 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ උත්සවය
2011/4 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ උත්සවය
2011/4 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ උත්සවය
2011/4 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ උත්සවය
2011/4 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ උත්සවය
2011/4 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ උත්සවය
2011/4 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ උත්සවය
2011/4 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ උත්සවය

2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම(2011.4)

2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම
2011/4 නවක සිසුන් ජපානයට පැමිණිම

අධ්‍යාපනය ලබා පිටව යෑම(2011.03.09)

අධ්‍යාපනය ලබා පිටව යෑම(2011.3)
අධ්‍යාපනය ලබා පිටව යෑම(2011.3)
අධ්‍යාපනය ලබා පිටව යෑම(2011.3)
අධ්‍යාපනය ලබා පිටව යෑම(2011.3)
අධ්‍යාපනය ලබා පිටව යෑම(2011.3)
අධ්‍යාපනය ලබා පිටව යෑම(2011.3)
අධ්‍යාපනය ලබා පිටව යෑම(2011.3)
අධ්‍යාපනය ලබා පිටව යෑම(2011.3)

Kyushu බලශක්ති බලාගාරය නැරඹීට(2011.03.04)

Kyushu බලශක්ති බලාගාරය නැරඹීට
Kyushu බලශක්ති බලාගාරය නැරඹීට
Kyushu බලශක්ති බලාගාරය නැරඹීට
Kyushu බලශක්ති බලාගාරය නැරඹීට
Kyushu බලශක්ති බලාගාරය නැරඹීට
Kyushu බලශක්ති බලාගාරය නැරඹීට
Kyushu බලශක්ති බලාගාරය නැරඹීට
Kyushu බලශක්ති බලාගාරය නැරඹීට

Mamorumu Fukuoka(2011.02.25)

Mamorumu Fukuoka
Mamorumu Fukuoka
Mamorumu Fukuoka
Mamorumu Fukuoka
Mamorumu Fukuoka
Mamorumu Fukuoka
Mamorumu Fukuoka
Mamorumu Fukuoka

බියර් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹීමට යෑම(2011.02.18)

බියර් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹීමට යෑම
බියර් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹීමට යෑම
බියර් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹීමට යෑම
බියර් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹීමට යෑම
බියර් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹීමට යෑම
බියර් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹීමට යෑම
බියර් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹීමට යෑම
බියර් නිෂ්පාදනාගාරය නැරඹීමට යෑම

Yoitoyo Fukuoka 2010

Yoitoyo Fukuoka 2010
Yoitoyo Fukuoka 2010
Yoitoyo Fukuoka 2010
Yoitoyo Fukuoka 2010
Yoitoyo Fukuoka 2010
Yoitoyo Fukuoka 2010

නත්තල් උත්සවය(2010.12.24)

නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය
නත්තල් උත්සවය

කෞතුකාගාරය නැරඹීමට යෑම(2010.12.17)

කෞතුකාගාරය නැරඹීමට යෑම
කෞතුකාගාරය නැරඹීමට යෑම
කෞතුකාගාරය නැරඹීමට යෑම
කෞතුකාගාරය නැරඹීමට යෑම
කෞතුකාගාරය නැරඹීමට යෑම
කෞතුකාගාරය නැරඹීමට යෑම
කෞතුකාගාරය නැරඹීමට යෑම
කෞතුකාගාරය නැරඹීමට යෑම

විශේෂිත පාසල් වෙත දිශාමුඛකිරීම(2010.12.16)

විශේෂිත පාසල් වෙත දිශාමුඛකිරීම
විශේෂිත පාසල් වෙත දිශාමුඛකිරීම
විශේෂිත පාසල් වෙත දිශාමුඛකිරීම
විශේෂිත පාසල් වෙත දිශාමුඛකිරීම
විශේෂිත පාසල් වෙත දිශාමුඛකිරීම
විශේෂිත පාසල් වෙත දිශාමුඛකිරීම
විශේෂිත පාසල් වෙත දිශාමුඛකිරීම
විශේෂිත පාසල් වෙත දිශාමුඛකිරීම

ව්‍යාපාර පිළිබඳ හදුන්වාදීම(2010.12.15)

ව්‍යාපාර පිළිබඳ හදුන්වාදීම
ව්‍යාපාර පිළිබඳ හදුන්වාදීම
ව්‍යාපාර පිළිබඳ හදුන්වාදීම
ව්‍යාපාර පිළිබඳ හදුන්වාදීම

Fukuoka ආපදා පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යෑම

Fukuoka ආපදා පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යෑම
Fukuoka ආපදා පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යෑම
Fukuoka ආපදා පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යෑම
Fukuoka ආපදා පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යෑම
Fukuoka ආපදා පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යෑම
Fukuoka ආපදා පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යෑම
Fukuoka ආපදා පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යෑම
Fukuoka ආපදා පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යෑම
Fukuoka ආපදා පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යෑම
Fukuoka ආපදා පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය නැරඹීමට යෑම

ජාත්‍යත්තර සම්බන්ධතා උත්සවය(2010.10.26)

ජාත්‍යත්තර සම්බන්ධතා උත්සවය
ජාත්‍යත්තර සම්බන්ධතා උත්සවය
ජාත්‍යත්තර සම්බන්ධතා උත්සවය
ජාත්‍යත්තර සම්බන්ධතා උත්සවය
ජාත්‍යත්තර සම්බන්ධතා උත්සවය
ජාත්‍යත්තර සම්බන්ධතා උත්සවය
ජාත්‍යත්තර සම්බන්ධතා උත්සවය

ඇතුලත් වීමේ උත්සවය(2010.10.26)

ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
ඇතුලත් වීමේ උත්සවය

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිවිසෙන ඔබට සුබපැතුම්(2010.10)

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිවිසෙන ඔබට සුබපැතුම්
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිවිසෙන ඔබට සුබපැතුම්
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිවිසෙන ඔබට සුබපැතුම්
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිවිසෙන ඔබට සුබපැතුම්
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිවිසෙන ඔබට සුබපැතුම්
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිවිසෙන ඔබට සුබපැතුම්
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිවිසෙන ඔබට සුබපැතුම්
උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිවිසෙන ඔබට සුබපැතුම්

Waseda විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු අංශයට තේරී පත්වූ ඔබට සුබ පැතුම්

Waseda විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු අංශයට තේරී පත්වූ ඔබට සුබ පැතුම්

2010 ශිෂ්‍යත්වලාභීන්

2010 ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2010 ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2010 ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2010 ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2010 ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2010 ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2010 ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2010 ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2010 ශිෂ්‍යත්වලාභීන්
2010 ශිෂ්‍යත්වලාභීන්

වසන්ත කාලයේ චාරිකාව (Huis Ten Bosch Nagasaki )

වසන්ත කාලයේ චාරිකාව (Huis Ten Bosch Nagasaki )
වසන්ත කාලයේ චාරිකාව (Huis Ten Bosch Nagasaki )
වසන්ත කාලයේ චාරිකාව (Huis Ten Bosch Nagasaki )
වසන්ත කාලයේ චාරිකාව (Huis Ten Bosch Nagasaki )
වසන්ත කාලයේ චාරිකාව (Huis Ten Bosch Nagasaki )
වසන්ත කාලයේ චාරිකාව (Huis Ten Bosch Nagasaki )
වසන්ත කාලයේ චාරිකාව (Huis Ten Bosch Nagasaki )
වසන්ත කාලයේ චාරිකාව (Huis Ten Bosch Nagasaki )
මුල් පිටුව වෙත