සිසුවෙකුගේ දින සටහන
FLA අධ්‍යාපන ආයතනය

සිසුවෙකුගේ දින සටහන

පාසලේ ඉගන ගනු ලබන සිසුවකුගේ දින සටහන

පාසලට පැමිණිම - දෙනා පාපැදියෙන් සහ දුම්රිය මාර්ගයෙන් පාසලට පැමිණෙමින් සිටී
පාසලට පැමිණිම -  දෙනා පාපැදියෙන් සහ දුම්රිය මාර්ගයෙන් පාසලට පැමිණෙමින් සිටී 1
පාසලට පැමිණිම -  දෙනා පාපැදියෙන් සහ දුම්රිය මාර්ගයෙන් පාසලට පැමිණෙමින් සිටී 2
පාසලට පැමිණිම -  දෙනා පාපැදියෙන් සහ දුම්රිය මාර්ගයෙන් පාසලට පැමිණෙමින් සිටී 3
පාඩමක් අතරතුර -ඉතා උනන්දුවෙන් ගුරුවරයාගේ පාඩම අසා සිටින සිසුන්
පාඩමක් අතරතුර -ඉතා උනන්දුවෙන් ගුරුවරයාගේ පාඩම අසා සිටින සිසුන්1
පාඩමක් අතරතුර -ඉතා උනන්දුවෙන් ගුරුවරයාගේ පාඩම අසා සිටින සිසුන්2
පාඩමක් අතරතුර -ඉතා උනන්දුවෙන් ගුරුවරයාගේ පාඩම අසා සිටින සිසුන්3
විවේක කාලයේ දී -පංතියේ මිතුරන් සමග කතාබහ කරමින් " විස්තර හුවමාරු කරගනිමින් ජපන් භාෂා දැනුම හුවමාරු කරගනිමින් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරමින් සිටී
විවේක කාලයේ දී -පංතියේ මිතුරන් සමග කතාබහ කරමින් " විස්තර හුවමාරු කරගනිමින් ජපන් භාෂා දැනුම හුවමාරු කරගනිමින් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරමින් සිටී1
විවේක කාලයේ දී -පංතියේ මිතුරන් සමග කතාබහ කරමින් " විස්තර හුවමාරු කරගනිමින් ජපන් භාෂා දැනුම හුවමාරු කරගනිමින් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරමින් සිටී2
විවේක කාලයේ දී -පංතියේ මිතුරන් සමග කතාබහ කරමින් " විස්තර හුවමාරු කරගනිමින් ජපන් භාෂා දැනුම හුවමාරු කරගනිමින් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරමින් සිටී3
පාසලෙන් පසු - ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමින් "අමතර රැකියා කරමින්" යහලුවන් සමග සාප්පු සවාරි යමින් අධ්‍යාපන කටයුතු කරමින් සාර්ථක ලෙස තම අධ්‍යාපන කටයුතු මෙන්න විවිධ කටයුතු සිදු කරමින් සිටී
පාසලෙන් පසු - ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමින් "අමතර රැකියා කරමින්" යහලුවන් සමග සාප්පු සවාරි යමින් අධ්‍යාපන කටයුතු කරමින් සාර්ථක ලෙස තම අධ්‍යාපන කටයුතු මෙන්න විවිධ කටයුතු සිදු කරමින් සිටී1
පාසලෙන් පසු - ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමින් "අමතර රැකියා කරමින්" යහලුවන් සමග සාප්පු සවාරි යමින් අධ්‍යාපන කටයුතු කරමින් සාර්ථක ලෙස තම අධ්‍යාපන කටයුතු මෙන්න විවිධ කටයුතු සිදු කරමින් සිටී2
පාසලෙන් පසු - ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමින් "අමතර රැකියා කරමින්" යහලුවන් සමග සාප්පු සවාරි යමින් අධ්‍යාපන කටයුතු කරමින් සාර්ථක ලෙස තම අධ්‍යාපන කටයුතු මෙන්න විවිධ කටයුතු සිදු කරමින් සිටී3
මුල් පිටුව වෙත