අවුරුද්දේ වැඩසටහන
FLA අධ්‍යාපන ආයතනය

අවුරුද්දේ වැඩසටහන

ජපන් විදේශ අධ්‍යාපන ප්‍රවේශ විභාගය "ජපන් භාෂා ප්‍රවීනතා විභාගය" වාර විභාග වැනි පාඨමාලාවට අදාල අධ්‍යාපන කටයුතු මෙන්ම ඊට අමතරව ජපන් සංස්කෟතිය "ජීවන රටාව" ජපන් චාරිත්‍රවාරිත්‍ර ගැන දැනගැනීම පිණිස විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. එම වැඩසටහන් හරහා ඔබට යහලුවන් සමග වඩාත් බැඳීම් ඇති කර ගතහැකි අතර සතුටුදායක විදෙස් අධ්‍යාපනයක් ඇති කර ගත හැක.

4මාසය පළවෙනි වාරය සඳහා සිසුන් ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
පළවෙනි වාරය සඳහා සිසුන් ඇතුලත් වීමේ උත්සවය
5මාසය අතිරේක ක්‍රියාකාරකම් වෛද්‍ය පරීක්ෂණය
අතිරේක  ක්‍රියාකාරකම් වෛද්‍ය පරීක්ෂණය
6මාසය නවක සිසුන් සමග චාරිකාවක යෙදීම
විදේශ අධ්‍යාපන විභාගය
නවක සිසුන් සමග චාරිකාවක යෙදීම <br />විදේශ අධ්‍යාපන විභාගය
7මාසය කථීක තරගය
පළමු වාර විභාගය
ජපන් ප්‍රවීණතා විභාගය
කථීක තරගය <br />පළමු වාර විභාගය<br />ජපන් ප්‍රවීණතා විභාගය
8මාසය ග්‍රිස්ම නිවාඩුව
 ග්‍රිස්ම නිවාඩුව
9මාසය දෙවන වාරය ආරම්භ වීම
දෙවන වාරය ආරම්භ වීම
10මාසය 10 වන මාසයේ සිසුන් ඇතුලත් වීම
10 වන මාසයේ සිසුන් ඇතුලත් වීම
11මාසය සරත් සෘතුවේ චාරිකාව
වෛද්‍ය පරීක්ෂණය
ජපන් විදේශ අධ්‍යාපන විභාගය
සරත් සෘතුවේ චාරිකාව<br />වෛද්‍ය පරීක්ෂණය<br />ජපන් විදේශ අධ්‍යාපන විභාගය
12මාසය නත්තල් උත්සවය
ශීත සෘතුවේ නිවාඩුව
ජපන් භාෂා ප්‍රවීනතා විභාගය
නත්තල් උත්සවය<br />ශීත සෘතුවේ නිවාඩුව<br />ජපන් භාෂා ප්‍රවීනතා විභාගය
1මාසය කගමි බිරකි නම් වූ සාම්ප්‍රදායික උත්සවය
කගමි බිරකි නම්  වූ සාම්ප්‍රදායික උත්සවය
2මාසය පිළිගැනීමේ චාරිකාව
මුල් වාරයේ වාර විභාගය
පිළිගැනීමේ චාරිකාව<br />මුල් වාරයේ  වාර විභාගය
3මාසය පාසලෙන් පිටවීමේ උත්සවය
පාසලෙන් පිටවීමේ උත්සවය
මුල් පිටුව වෙත