ශිෂ්‍යත්ව
FLA අධ්‍යාපන ආයතනය

ශිෂ්‍යත්ව

ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමේ පටිපාටිය

පාසල විසින් ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමේ පටිපාටියක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

  • පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කළ අය සඳහා
  • විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුලත් වීම සඳහා හොඳ ප්‍රථිඵල ලබා ගත් අය
  • විශ්ව විද්‍යාලයෙන් පිටවූ අය සඳහා
  • පාසලේ අධ්‍යාපන කටයුතු හොඳින් ඉටු කරන අය වලුන් සඳහා

එමෙන්ම ,සෑම වසරකම ජපන් රජය විසින් (අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින්)ශිෂ්‍යත්ව ලබා දෙනු ලැබ්.

2011 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය
2011 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය1
2011 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය2
2011 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය3
2011 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය
2011 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය5
2011 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය6
2011 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය7
2010 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය
2010 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය1
2010 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය2
2010 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය3
2010 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය4
2010 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය5
2010 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය6
2010 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය7
2010 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය8
2010 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය9
2009 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය
2009 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය1
2009 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය2
2009 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය3
2009 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය4
2009 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය5
2009 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය6
2009 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය7
2009 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය8
2009 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත් අය9
මුල් පිටුව වෙත