උසස් අධ්‍යාපනයට පිවිසීමේ හැකියාව
FLA අධ්‍යාපන ආයතනය

උසස් අධ්‍යාපනයට පිවිසීමේ හැකියාව

උසස් අධ්‍යාපනයට පිවිසීම

ජපන් භාෂා ඉගැන්වීම සඳහා පළපුරුද්දක් ඇති ගුරුමණ්ඩලයක් විසින් පාඨමාලාව මෙහෙයවනු ලබන බැවින් උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිවීසීමේ හැකියා ප්‍රමාණය වැඩිය. එයට හේතුව වන්නේ විශ්ව විද්‍යාලයට පිවිසීමේ විභාගය සහ පශ්චාත් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට පිවිසීමේ විභාග සඳහා මෙහෙයවනු ලබන නිසයි.

(අප පාසලේ නිර්දේෂය ඇතිව පමණක් උසස් අධ්‍යාපනයට පිවිසීමේ පටිපාටියක් ඇති බැවින් අධ්‍යාපන මට්ටම උසස් සහ 95‍%ක පැමිණීමේ ධාරිතාවයක් ඇති සිසුන් සඳහා එම අවස්ථාව ලබා දේ)

උසස් අධ්‍යාපනයට පිවිසීම1
උසස් අධ්‍යාපනයට පිවිසීම2
උසස් අධ්‍යාපනයට පිවිසීම3
උසස් අධ්‍යාපනයට පිවිසීම4
අප පාසලේ උසස් අධ්‍යාපනයට පිවිසෙන ප්‍රමාණය 100%කි. මේ අතරින් බොහෝ අය විශ්ව විද්‍යාල හා පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යන සඳහා පිවිසේ.

උසස් අධ්‍යාපනයට පිවිසිය හැකි වෙනත් විශ්ව විද්‍යාල

උපාධියෙන් පසු අධ්‍යනය
 • තෝකියෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • කියෝතෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • ඕසකා විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • වසෙදා විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • සෙයිනන් විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • කියුෂූ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • හොක්කයිදෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • කිතාකියුෂූ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • කෙයියෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • කුමමොතෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • නාගසකි විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • යමාගුචි විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • ෆුකුඔකා විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • Ochano mizu විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • Electro-Communications විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • Yokohama විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • Nagoya විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • Tohoku විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • Kyushu institute of technology විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • Shizuoka විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • Fukui විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • Osaka City විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
 • Shimonoseki City විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයන් සඳහා වන පාඨමාලාව
විශ්ව විද්‍යාල
(රජයේ සහ පෞද්ගලික)
 • Kyoto විශ්ව විද්‍යාලය
 • Tokyo විශ්ව විද්‍යාලය
 • Kyushu විශ්ව විද්‍යාලය
 • Hiroshima විශ්ව විද්‍යාලය
 • Fukuoka womans විශ්ව විද්‍යාලය
 • Kyushu institute of technology විශ්ව විද්‍යාලය
 • Fukuoka Education විශ්ව විද්‍යාලය
 • Kumamoto විශ්ව විද්‍යාලය
 • Nagasaki විශ්ව විද්‍යාලය
 • Hiroshima City විශ්ව විද්‍යාලය
 • Saga විශ්ව විද්‍යාලය
 • Osaka Prefectural විශ්ව විද්‍යාලය
 • Kitakyushu City විශ්ව විද්‍යාලය
 • Shimonoseki City විශ්ව විද්‍යාලය
 • Chiba විශ්ව විද්‍යාලය
 • Nagoya industry විශ්ව විද්‍යාලය
 • Otaru Cmmerce විශ්ව විද්‍යාලය
විශ්ව විද්‍යාල
(පෞද්ගලික)
 • Keo Gijuku විශ්ව විද්‍යාලය
 • Shimonoseki විශ්ව විද්‍යාලය
 • Senan විශ්ව විද්‍යාලය
 • Fukuoka විශ්ව විද්‍යාලය
 • Kinki විශ්ව විද්‍යාලය
 • Kyushu Sangyo විශ්ව විද්‍යාලය
 • ASIA විශ්ව විද්‍යාලය
 • Fukuoka intenational විශ්ව විද්‍යාලය
 • Nihon විශ්ව විද්‍යාලය
 • Kurume විශ්ව විද්‍යාලය
 • Waseda විශ්ව විද්‍යාලය
 • Osaka Sangyo විශ්ව විද්‍යාලය
 • Beppu විශ්ව විද්‍යාලය
 • Yamaguchi Tokyo විශ්ව විද්‍යාලය
 • Nakamura Gakuen විශ්ව විද්‍යාලය
 • Nihon keiz (ජපන් ආර්ථීක) විශ්ව විද්‍යාලය
 • Kyushu imformatin විශ්ව විද්‍යාලය
 • Ningen kankyo ( Human envorment) විශ්ව විද්‍යාලය
 • Dristibution seicnce විශ්ව විද්‍යාලය
 • Osaka economics and Law විශ්ව විද්‍යාලය
 • Shumei විශ්ව විද්‍යාලය
මුල් පිටුව වෙත